Zachowania zdrowotne studentów kierunków nauczycielskich

Autor

  • Magdalena Boczkowska
  • Marlena Duda

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845596.12.3

Słowa kluczowe:

zdrowie, zachowania zdrowotne, studenci kierunków nauczycielskich

Abstrakt

Zachowania zdrowotne są uznawane za jedne z podstawowych determinantów zdrowia. Nauczyciel, obok rodziców, odgrywa ważną rolę w kształtowaniu pozytywnych zachowań zdrowotnych u dzieci i młodzieży, dlatego studenci studiów nauczycielskich powinni prezentować prozdrowotny styl życia. Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule było zdiagnozowanie poziomu deklarowanych przez studentów kierunków nauczycielskich pozytywnych zachowań mających związek ze zdrowiem. Badania przeprowadzono w grupie 157 studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zastosowano kwestionariusz ankiety składający się ze Skali Pozytywnych Zachowań Zdrowotnych opracowany przez Magdalenę Woynarowską-Sołdan i Dorotę Więziak-Białowolską (2012) oraz metryczki. U części badanych stwierdzono niedostatki w zakresie zachowań o charakterze prozdrowotnym względem odżywiania, dbałości o ciało, odpoczynku i zdrowia psychospołecznego, bezpieczeństwa oraz aktywności fizycznej, co w przypadku pracy w zawodzie przekłada się na niską gotowość, aby własnym przykładem propagować prozdrowotny styl życia. Powinno to zintensyfikować edukację i promocję zdrowia wśród studentów studiów pedagogicznych, aby zminimalizować negatywne konsekwencje dla zdrowia oraz by w pełni wdrożyć rolę wychowawcy zdrowia w przyszłości.

Bibliografia

Abel, T., Hofmann, K., Schori, D. (2013). Social and regional variations in health status
and health behaviours among Swiss young adults. Swiss Medical Weekly, 143, 1-9.
Baumgart, M., Weber-Rajek, M., Radzimińska, A., Goch, A., Zukow, W. (2015). Zachowania
zdrowotne studentów Fizjoterapii. Journal of Education, Health and Sport, 5(6),
211-224.
Bińkowska-Bury, M. (2009). Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej. Rzeszów:
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Boczkowska, M. (2015). Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej. Lublin: Wydawnictwo
UMCS.
Duda, M. (2016). Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi. Lublin:
Wydawnictwo UMCS.
Gaweł, A. (2003). Pedagodzy wobec wartości zdrowia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Kardjalik, K., Bryła, M., Maniecka-Bryła, I. (2012). Zachowania zdrowotne związane z odżywianiem
oraz występowanie nadwagi i otyłości w grupie studentów. Problemy
Higieny i Epidemiologii, 93(1), 71-79.
Kosiba, G., Gacek, M., Bogacz-Walancik, A., Wojtowicz, A. (2017). Wartości witalne w hierarchii
wartości a styl życia studentów kierunków nauczycielskich. Przegląd Badań
Edukacyjnych, 24(1), 21-40.
Kropornicka, B., Baczewska, B., Dragan, W., Krzyżanowska, E., Olszak, C., Szymczuk, E.
(2015). Zachowania zdrowotne studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Rozprawy Społeczne, 9(2), 58-64.
Kulik, A., Grądziel, J., Smotrycka, A. (2017). Zachowania zdrowotne studentek - charakterystyka
i znaczenie zmiennych socjodemograficznych. Problemy Higieny i Epidemiologii,
98(4), 371-380.
Kuriańska-Wołoszyn, J., Wołoszyn, A. (2016). Zachowania zdrowotne studentek a wymagania
zawodu pedagoga. W: D. Umiastowska (red.), Aktywność ruchowa ludzi
w różnym wieku (s. 61-70). Szczecin: Wydawnictwo Albatros.
Lisicki, T., Walentukiewicz, A. (2005). Żywienie jako przejaw stylu życia studentów kończących
studia. W: T. Lisicki, B. Wilk, A. Walentukiewicz (red.), Prozdrowotny styl
życia (s. 277-284). Gdańsk: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu.
Makaruk, K., Włodarczyk, J., Sethi, D., Michalski, P., Szredzińska, R., Karwowska, P.
(2018). Negatywne doświadczenia w dzieciństwie i związane z nimi zachowania
szkodliwe dla zdrowia wśród polskich studentów. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania,
Praktyka, 17(2), 58-97.
Małkowska-Szkutnik, A., Woynarowska, B. (2011). Rozwój, zdrowie i zachowania zdrowotne
uczniów klas IV-VI. W: B. Woynarowska (red.), Organizacja i realizacja edukacji
zdrowotnej w szkole (s. 75-78). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Mandziuk, M. (2017). Zachowania zdrowotne studentek pielęgniarstwa w Polsce i na Łotwie.
Rozprawy Społeczne, 11(4), 50-55.
Palacz, J. (2014). Zachowania zdrowotne studentów w świetle wybranych uwarunkowań.
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(3), 301-306.
Romanowska-Tołłoczko, A. (2011). Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań
zdrowotnych. Hygeia Public Heath, 46, 1, 89-93.
Ślusarska, B., Kulik, T.B., Piasecka, H., Pacian, A. (2012). Wiedza i zachowania zdrowotne
studentów medycyny w zakresie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Medycyna
Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18(1), 19-26.
Steptoe, A., Wardle, J., Cui, W., Bellisle, F., Zotti, A.M., Baranyai, R., Sanderman, R. (2002).
Trends in smoking, diet, physical exercise, and attitudes toward health in European
university students from 13 countries, 1990-2000. Preventive Medicine, 35(2),
97-104.
Steptoea, A., Wardleb, J. (2001). Health behavior, risk awareness and emotional well-
-being in students from Eastern Europe and Western Europe. Social Science and
Medicine, 53(12), 1621-1630.
Walentukiewicz, A., Łysak, A., Wilk, B. (2013). Zachowania zdrowotne studentek pielęgniarstwa.
Problemy Pielęgniarstwa, 21(4), 484-488.
Weber-Rajek, M., Baumgart, M., Michalski, A., Radzimińska, A., Goch, A., Lulińska-Kulik,
E., Zukow, W. (2015). Students’ health behaviors - own research. Journal of Education,
Health and Sport, 5(9), 647-662.
Weber-Rajek, M., Radzimińska, A., Kalisz, Z., Hoffmann, M., Goch, A., Juraszek, K., Zukow,
W. (2016). Zachowania zdrowotne studentów dietetyki. Journal of Education,
Health and Sport, 6(6), 469-477.
Woynarowska-Sołdan, M., Tabak, I. (2013). Zachowania prozdrowotne nauczycieli i innych
pracowników szkoły. Medycyna Pracy, 64(5), 659-670.
Woynarowska-Sołdan, M., Węziak-Białowolska, D. (2012). Analiza psychometryczna
Skali Pozytywnych Zachowań Zdrowotnych dla dorosłych. Problemy Higieny i Epidemiologii,
93(2), 369-376.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-01

Jak cytować

Boczkowska, M., & Duda, M. (2019). Zachowania zdrowotne studentów kierunków nauczycielskich. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 12, 63–78. https://doi.org/10.24917/20845596.12.3

Numer

Dział

Artykuły