O czasopiśmie

Czasopismo „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica” kontynuuje tradycję wydawniczą „Roczników Naukowo-Dydaktyczny WSP im. KEN w Krakowie, ukazując się na przestrzeni lat pod tytułami, zmieniającymi się stosownie do formalnych okoliczności.

Podstawowym celem czasopisma jest prezentacja i rozpowszechnianie współczesnej wiedzy z psychologii i jej różnych subdyscyplin na temat funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Publikowane artykuły obejmują szeroko rozumianą problematykę psychologiczną prezentowaną w interdyscyplinarnym kontekście, dzięki analizom osadzonym na fundamencie nauk pedagogicznych, społecznych, jak i medycznych. Różnorodność treści merytorycznych prezentowanych przez Autorów pozwala również na zróżnicowanie formalne publikowanych artykułów. W czasopiśmie publikowane są więc opracowania teoretyczne, przeglądowe, empiryczne, a także krótkie raporty z aktualnie prowadzonych projektów badawczych dotyczących nowych fenomenów i ich uwarunkowań, sposobów także podejmowanych oddziaływań praktycznych.

Czasopismo publikuje teksty w języku polskim i angielskim, a do grona Autorów zaprasza przedstawicieli krajowych ośrodków naukowych, jak placówek zagranicznych, zagranicznych także praktyków działających w sferze publicznej.

Nadrzędnym zadaniem Redakcji jest dbałość o wysoki poziom merytoryczny publikowanych tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad etycznych obowiązujących w publikacjach naukowych.

Informacje

ISSN

ISSN 2084-5596
e-ISSN 2450-1271

Index Copernicus

ICV 2020: 88.57

ICV 2019: 81.95

ICV 2018: 82.73

ICV 2017: 84.68

Bazy danych

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica są indeksowane w następujących bazach danych: