Interwencja służb środowiska lokalnego formą pomocy rodzinie

Autor

  • Daniel Jakimiec

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845596.12.8

Słowa kluczowe:

rodzina, władza rodzicielska, dysfunkcja, rodzic, małżonek, dziecko

Abstrakt

Uregulowania prawne dotyczące realizacji funkcji rodziny oraz władzy rodzicielskiej przez dorosłych jej członków znajdują wyraz w szeregu norm zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W artykule dokonano przeglądu form instytucjonalnej pomocy umocowanych w polskim systemie prawnym, uwzględniając znaczenie rodziny dla rozwoju wszystkich jej członków, a szczególnie małoletnich dzieci. W przypadku wystąpienia problemów w zakresie pełnienia władzy rodzicielskiej organy państwowe podejmują interwencje o charakterze dobrowolnym (stadium przedsądowe) i przymusowym (stadium sądowe). Analizie poddano także zakres przedmiotowy pomocy udzielanej rodzinie - w zależności od rodzaju problemów i stopnia dysfunkcjonalności - przez instytucje państwowe na podstawie aktów normatywnych różnych szczebli. Słowa kluczowe: rodzina, władza rodzicielska, dysfunkcja, rodzic, małżonek, dziecko

Bibliografia

Ciepła, H. (2011). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W: K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny
i opiekuńczy. Komentarz (s. 741). Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
Długoszewska, I. (2012). Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej.
Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
Ekspercki Interdyscyplinarny Zespół Operacyjny przy Prokuraturze Apelacyjnej
w Szczecinie (2012). Procedury zintegrowanej międzyinstytucjonalnej współpracy
w pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie (s. 8-10).
Gajda, J. (2018). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny
i opiekuńczy. Komentarz (s. 808-818). Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
Gromek, K. (2019). Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników. Warszawa: Wydawnictwo
C.H. BECK.
Krucina, J. (1972). Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Kuć, M. (2011). Prawne podstawy resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
Lebowa, D., Maciejko, W. (2011). Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.
Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
Majka, J. (1982). Filozofia społeczna. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni
Archidiecezjalnej TUM.
Plopa, M. (2011). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
Sarzała, K. (2018). Interwencja kryzysowa w przypadkach przemocy w rodzinie. Online:
http://www.niebieskalinia.pl/przewodnik_ustawa/poradnik_-_eksperci_radza/
05._Krzysztof_Sarzala.pdf (dostęp: 3.10.2019).
Sierpowska, I. (2009). Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska.
Strzeszewski, C. (1978). Ewolucja katolickiej nauki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Smyczyński, T. (2014). Prawo rodzinne i opiekuńcze. W: T. Smyczyński (red.), System
prawa prywatnego, t. XII (s. 2-5). Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
Tłustochowicz, J. (2018). Wpływ dysfunkcjonalności rodziny na życie dzieci i młodzieży.
Online: https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU6264 (dostęp: 3.10.2019).

Pobrania

Opublikowane

2019-12-01

Jak cytować

Jakimiec, D. (2019). Interwencja służb środowiska lokalnego formą pomocy rodzinie. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 12, 164–176. https://doi.org/10.24917/20845596.12.8

Numer

Dział

Artykuły