Czasopisma

 • ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LOGOPAEDICA

  ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LOGOPAEDICA (ISSN 2083-7283) to rocznik naukowy Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Instytucie Nauk o Zdrowiu wydawany przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; ukazywał się pierwotnie w latach 2006-2017, wznowiony w 2023.

  Głównym celem czasopisma jest upowszechnianie wyników badań obejmujących szeroko pojęte zjawiska związane z nabywaniem systemu językowego, budowaniem i odbudowywaniem kompetencji językowych, zagadnieniami komunikacji językowej, w tym jej zaburzeń o różnej etiologii, w ujęciu lingwistycznym, neurobiologicznym, psychologicznym oraz medycznym. 

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica  jest rocznikiem naukowym wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej  w Krakowie, we współpracy z Instytutem Pedagogiki Specjalnej UP. W skład Rady Naukowej wchodzą naukowcy reprezentujący głównie pedagogikę specjalną oraz psychologię rehabilitacji. W czasopiśmie prezentowany jest interdyscyplinarny dyskurs dotyczący zmian społecznych na gruncie teorii i praktyki pedagogicznej; publikowane są artykuły opisujące oryginalne badania naukowe w zakresie wielowymiarowego procesu wsparcia, rehabilitacji i edukacji osób o specjalnych/indywidualnych potrzebach rozwojowych oraz prace przeglądowe oparte na metaanalizach i mapowaniu badań innych autorów. Studia Paedagogica zostało powołane do życia w roku 2008.

 • Edukacja Etyczna

  Witamy na stronie czasopisma "Edukacja Etyczna" ISSN 2083-8972

  Czasopismo filozoficzne Edukacja Etyczna powstało przede wszystkim po to, aby umożliwić swobodną i rzeczową wymianę poglądów oraz doświadczeń na temat tego, jakiej etyki potrzebujemy we współczesnym świecie.

   

  Chcielibyśmy, aby na łamach naszego serwisu internetowego mógł wypowiedzieć się każdy, dla kogo problemy etyczne wydają się ważne i kto widzi potrzebę dyskusji na temat zagadnień takich jak: natura etyki, tożsamość moralna współczesnego człowieka, etyka badań w naukach humanistycznych i szczegółowych, etyka medyczna, bioetyka, etyka jako przedmiot, którego naucza się na uniwersytetach i w szkołach, etyka w życiu codziennym (chcielibyśmy podjąć takie problemy jak: rasizm, szowinizm, dyskryminacja, ksenofobia, tolerancja itp.), teorie wartości w Polsce, Europie i na świecie.

   

  Chcielibyśmy, aby nasze pismo – również z pomocą naszych Czytelników – przyczyniało się do polepszenia jakości kształcenia w zakresie etyki.

 • EXLIBRIS BIBLIOTEKA GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ

  Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej jest międzynarodowym, recenzowanym czasopismem, publikowanym w otwartym dostępie, prezentującym oryginalne wyniki badań z dziedziny gerontologii. Wszystkie opublikowane artykuły są natychmiast udostępniane i bezpłatnie można je czytać, pobierać, kopiować oraz rozpowszechniać. Głównym celem czasopisma jest stworzenie forum dla wymiany myśli, opinii, edukacji, promocji badań i komentarzy na temat najważniejszych obszarów dotyczących starzenia się.

  Czasopismo skierowane jest do szerokiego międzynarodowego grona badaczy reprezentujących psychogerontologię, socjogerontologię, gerontologię społeczną, geragogikę oraz inne pokrewne dyscypliny i subdyscypliny. Na łamach czasopisma poruszane są między innymi zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej aktywności w starości, w tym edukacji/uczenia się, dobrostanu, jakości życia, instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form wsparcia seniorów, polityki społecznej, pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz demograficznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych aspektów starzenia się. W czasopiśmie publikowane są artykuły wykorzystujące różne podejścia teoretyczne i metodologiczne obejmujące badania ilościowe oraz jakościowe. Znajdują się w nim także działy dokumentujące ważne wydarzenia odnoszące się do szeroko rozumianej gerontologii społecznej, a także dział recenzencki i sprawozdawczy.

  Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim. Każde zgłoszenie podawane jest recenzji redakcyjnej, a następnie przesyłane jest do dwóch zewnętrznych recenzentów (podwójna ślepa recenzja). Autorzy nie ponoszą żadnych opłat za zgłoszenie artykułu a także opłat za przygotowanie tekstu do publikacji.

  Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej (EBGS) jest półrocznikiem naukowym wydawanym przez Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2008 do 2014 EBGS ukazywało się jako seria wydawnicza. Od 2015 roku funkcjonuje jako czasopismo naukowe. Do 2018 roku podstawową wersją Czasopisma była wersja papierowa (ISSN 2450-0232). Od 2019 roku Czasopismo wydawane jest tylko w formie elektronicznej (ISSN 2719-9045).

  Czasopismo znajduje się w następujących bazach abstraktów i indeksacji: W bazie ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), ICI (Index Copernicus International Journal Master List) oraz w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

  Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej jest wspierane przez Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych.

  Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej (EBGS) znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację w EBGS Autorzy otrzymują 20 punktów.

 • Youth in Central and Eastern Europe

  Czasopismo "Youth in Central and Eastern Europe" podejmuje szeroko pojętą problematykę młodzieży. Przyjmuje teksty do działu artykuły, doniesienia badawcze, komentarze, recenzje i debiuty.

  Autorzy za publikację artykułu otrzymują 40 punktów.

  Czasopismo jest indeksowane w: BazHum; BazHum, ICI Journals Master, ICI World of Journals, Google Scholar. CEJSH, PBN, Arianta, ERIH PLUS. Crossref, DOAJ, CEEOL.

 • Studia Biologica

  Studia Biologica to czasopismo mające na celu prezentację wyników badań z zakresu nauk biologicznych oraz edukacji biologicznej, przyrodniczej i środowiskowej, a także zainicjowanie dyskusji nad współczesnymi problemami biologii.

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae

  The journal of Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae has been created in 2016 on the initiative of members of the Institute of Biology Pedagogical University in Cracow. 

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae is a scientific journal which published the latest results of biological research from various centers. Original, previously unpublished scientific articles in the field of botany, zoology, experimental biology, ecology and review articles, short communications, book reviews, and a variety of publications, reports from conferences,  biographical notes and events of the past year are only printed. 

  In 2017 DOI: 10.24917/25438832 has been given to the Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae.

  In 2018 e-ISSN: 2545-0999 has been given to the Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae.

  Publishing in the journal is free of charge. 

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica

  AUPC SM is a continuation of "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Matematyka" started in 1954 ("Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Matematyczne" from 1966).

  In 2001 "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP. Prace Matematyczne" changed to "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Mathematica" and a year later (2002) obtained ISSN: 1643-6555.

  From 2009 journal title merged to "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Mathematica" with ISSN 1689-9903 changed in 2010 to the present ISSN 2081-545X.

  From 2006 the Journal issues (2004-now) are open access available on-line.

   

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica publishes selected original papers on new results and methods in all branches of pure mathematics. We also accept well written survey and expository papers. Short announcements on future results are not accepted.

   

  Volumes I-VII appeared as Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica.

  All submitted papers undergo a refereeing procedure.

  Publication in AUPC SM is free of charge.

   

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione

  „Studia de Arte et Educatione” poświęcone są przede wszystkim sztukom wizualnym widzianym w kontekście edukacji artystycznej. Pismo sięga również do dziedzin pokrewnych, otwierając się na interdyscyplinarne dyskusje nad problemami współczesnej humanistyki.

  Wersją pierwotną Rocznika Wydziału Sztuki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione” jest wersja elektroniczna: nr ISSN 2300-5912.
  (Wersja drukowana nr ISSN 2081-3325 jest wersją wtórną)

  Od tomu XVI czasopismo ukazuje się tylko w wersji elektronicznej.

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Scientiarum Socialium Pertinentia

  Annały traktowane są jako platforma wymiany poglądów na temat zagadnień kluczowych dla edukacji na tle badań naukowych i uwarunkowań edukacyjnych w różnych krajach.

  Współczesne tendencje do interdyscyplinarnego rozwoju nauk mają wpływ na proces nauczania i uczenia się biologii i przyrody, a dla dydaktyki oznaczają wejście w problematykę podstawowych celów kształcenia wyższego. Stąd konieczność badań teoretycznych i empirycznych dotyczących interdyscyplinarnego modelu kształcenia oraz rozwiązań dydaktycznych wpływających na: 1/ edukację formalną i pozaformalną, 2/ nową rzeczywistość, 3/ osobowość, 4/ aktywność obywateli społeczeństwa demokratycznego, 5/ kulturę w społeczności globalnej, 6/ komunikatory naukowe w codzienności, 7/ metapoznanie w edukacji permanentnej, 8/ kompetencje absolwentów kierunków przyrodniczych i deskryptory efektów kształcenia jako punkty odniesień kwalifikacji, którymi w Ramowej Strukturze Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa są: wiedza i rozumienie, wiedza jak działać, wiedza jak być.

  Wymienione zagadnienia znajdują odzwierciedlenie w kolejnych numerach annałów. Poszczególne artykuły pozwalają naukowcom, nauczycielom, edukatorom, animatorom kultury i studentom na wymianę doświadczeń, wyników badań i opracowywanych materiałów; umożliwiają stawianie pytań o teorie, zasady naukowe, zakres pojęć naukowych, etyczne i socjologiczne implikacje koncepcji naukowych. Są to przykłady problematyki haseł: „Nauczyciel epoki cyfrowej”, „Społeczeństwo wiedzy”, „e-edukacja”. Badania te zawsze są osadzone w kontekście społecznym, co czyni z nich cenną analizę uwarunkowań procesów edukacyjnych.

  Tom I annałów dotyczył transformacji dydaktyki biologii jako subdyscypliny pedagogicznej oraz przedmiotu kształcenia w tradycji akademickiej na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. W tomie II poruszono kwestię poszukiwania paradygmatów dla edukacji i modeli edukacyjnych promujących zagadnienie bioróżnorodności. Tom III obejmował artykuły na temat ‘health literacy’ – wiadomości i umiejętności, którymi powinien posługiwać się każdy człowiek w zakresie treści dotyczących zdrowia. W tomie IV skupiono się na edukacji całożyciowej w zakresie interdyscyplinarnego ujmowania treści na temat zrównoważonego rozwoju, a w szczególności ochrony środowiska.Tom V dotyczył animacji kultury przyrodniczej jako sposobu wywierania wpływu na proces kształcenia, wychowanie przez kulturę i dla kultury oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa wiedzy. 

 • Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

  Czasopismo wydawane jest od 2000 roku przez Zakład (od 2019 r. Katedrę) Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (od 2023 r. przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz Komisję Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Stanowi kontynuację prac wydawanych od 1987 r. przez te instytucje, wraz z Centralnym Ośrodkiem Metodycznym Studiów Nauczycielskich Instytutu Geografii. Wydanie niektórych tomów czasopismo było dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w szczególności przygotowanie publikacji artykułów w języku angielskim w tomie 32(4)/2018 było dofinansowane ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  kwartalnik naukowy

  Problematyka czasopisma dotyczy zagadnień związanych z kształtowaniem się przemysłu i usług oraz ich otoczenia w warunkach przechodzenia od industrialnej przez postindustrialną do informacyjnej fazy rozwoju cywilizacyjnego i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Zakładamy, że czasopismo jest forum wymiany wyników badawczych osiągniętych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych zajmujących się procesami przemian przestrzennych i funkcjonalnych struktur przemysłowych i usługowych w warunkach nasilających się procesów globalizacji i związanych z nimi procesami integracji europejskiej. Obok prac studialnych związanych głównie z zachowaniami różnego typu przedsiębiorstw i efektywnością ich funkcjonowania, podejmowane są prace modelowe, mające na celu precyzyjniejsze poznanie złożonych mechanizmów kształtowania przemysłu i jego otoczenia w nowych warunkach rozwoju cywilizacyjnego oraz możliwości wykorzystania ich w pracach aplikacyjnych związanych z budową strategii rozwoju różnej skali układów przestrzennych.

  Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism oraz indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach czasopism, w tym Web of Science Core Collection - Emerging Source Citation Index, bazie Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters).

  Czasopismo ma określony współczynnik wpływu - Journal Impact Factor (JIF) o wartości 0,3 za 2022 rok w nowo opublikowanej bazie Journal Citation Reports (JCR) firmy Clarivate Analytics.

  Zapraszamy do współpracy i składania artykułów.

   

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego - zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

   

  ISSN (wersji papierowej): 2080-1653

  ISSN (on-line): 2449-903X

   

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura to założony w 2010 roku interdyscyplinarny kwartalnik naukowy, publikujący najnowsze badania i dyskusje na temat nowych mediów, kultury medialnej, technologii informacyjnych, współczesnych praktyk kulturowych i metod ich analizy. W czasopiśmie znajdziecie Państwo inspirujące artykuły odnoszące się do szerokich kontekstów kulturowych, społecznych, ekonomicznych, historycznych, psychologicznych i artystycznych. Szczególnie zachęcamy do lektury tekstów na temat edukacji medialnej, psychologii i dynamiki nowych mediów oraz ich konwergencji. Osobną kategorię stanowią innowacyjne analizy nowych gatunków, formatów, estetyk, poetyk i konwencji intermedialnych. Czasopismo obecne jest w bazach: ERIH PLUS, CEJSH, CEEOL, DOAJ, BazHum, Index Copernicus, Pol-Index.
  Aktualna punktacja MNiSW: 40.
  ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432.

 • Argument: Biannual Philosophical Journal

  ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal” jest półrocznikiem filozoficznym dostępnym nieodpłatnie online od momentu publikacji. Wszystkie artykuły zamieszczane w naszym piśmie są anonimowo recenzowane przed zatwierdzeniem do druku. Publikujemy teksty profesjonalnych filozofów, a także autorów podejmujących problematykę filozoficzną w ujęciu interdyscyplinarnym i porównawczym, z wykorzystaniem metod pozostałych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych. Zamieszczamy artykuły w języku angielskim, polskim i niemieckim.

  e-ISSN 2084-1043 (reference version); p-ISSN 20-83-6635; DOI 10.24917/20841043

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica

  „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” to rocznik naukowy wydawany od 2013 roku przez Katedrę Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej (dawniej: Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie).

  ISSN: 2353-4583

  e-ISSN: 2449-7401

   

  Profil czasopisma:

  Czasopismo publikuje numery tematyczne, skoncentrowane każdorazowo na wybranym problemie współczesnego literaturoznawstwa.

  Tradycyjne ujęcia sąsiadują w nim z badaniami o profilu kulturowym (kulturowa teoria literatury, lingwistyka kulturowa), społecznym (antropologia, medioznawstwo, socjologia) oraz interdyscyplinarnym (biohumanistyka, humanistyka cyfrowa).

  W czasopiśmie drukowane są artykuły odnoszące zjawiska i artefakty literackie i paraliterackie do szerokich kontekstów kulturowych, społecznych, ekonomicznych, historycznych, psychologicznych i artystycznych.

  Czasopismo przyjmuje artykuły w języku polskim i językach kongresowych, publikuje teksty autorów reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowe oraz współpracuje z recenzentami zagranicznymi.

  Dziedzina: nauki humanistyczne

  Dyscyplina: literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii

  Język publikacji: język polski oraz języki kongresowe

  Czasopismo jest ujęte w Wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Punktacja:  40 punktów

  Czasopismo objęte programem ministerialnym Wsparcie dla czasopism naukowych” (2019 - 2020).

  Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism.

  Obecność w bazach czasopism naukowych: ERIH PLUS, DOAJ,CEJSHCEEOL, Biblioteka Nauki, Google ScholarBazHum(do 2019 r.).

 • Przedsiębiorczość - Edukacja

  Czasopismo wydawane jest od 2005 roku przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej (od 2019 roku przez Katedrę Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej) Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2023 r. wydawcą jest Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Prawa Ekonomii i Administarcji). Wydanie niektórych tomów czasopisma było dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w szczególności przygotowanie publikacji artykułów w języku angielskim w tomach z 2017 i 2019 r. było dofinansowane ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  rocznik / od 2019 półrocznik naukowy

  Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w szczególności dotyczącą jej znaczenia w rozwoju różnej skali układów przestrzennych (lokalnych, regionalnych, krajowych – szczególnie państw Europy Środkowej i Wschodniej, europejskich i światowych) oraz roli przedsiębiorczości w funkcjonowaniu instytucji i przedsiębiorstw reprezentujących różne działy gospodarki. Podejmowana jest także problematyka uwarunkowań rozwoju działalności gospodarczej. Rozważania dotyczące zarysowanej problematyki staramy się adaptować do celów dydaktycznych w zakresie doskonalenia treści i metod nauczania przedsiębiorczości w powiązaniu z treściami pokrewnych przedmiotów. Dlatego szczególne miejsce zajmuje problematyka kształtowania postaw przedsiębiorczych człowieka i edukacji w zakresie przedsiębiorczości na wszystkich poziomach – od przedszkola, przez szkoły podstawowe i średnie, do szkolnictwa wyższego oraz kształcenia ustawicznego. Czasopismo jest także otwarte na prezentację doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego zainteresowanego zagadnieniami przedsiębiorczości oraz jej miejsca w systemie oświaty.

  Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism oraz indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach czasopism.

  Czasopismo „Przedsiębiorczość – Edukacja” od 2019 roku zostało przekształcone w półrocznik i znalazło się w grupie czasopism finansowanych  w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych” (jako jedno z niewielu czasopism z geografii społeczno-ekonomicznej i nauk ekonomicznych).

  Zgodnie z obowiązującą punktacją, zamieszczoną w Komunikacie Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo znajduje się pod poz. 30148 z liczbą 40 punktów. Przypisane dyscypliny naukowe to: ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o zarządzaniu i jakości; pedagogika.

  Zapraszamy do współpracy i składania artykułów.

   

  ISSN (wersji papierowej): 2083-3296

  ISSN (on-line): 2449-9048

 • Res Gestae

  Redakcja czasopisma historycznego Res Gestae otwarta jest na wszelkie tematy z zakresu nauk historycznych. Dotyczy to zarówno ram chronologicznych, jak i problemowych. Chcielibyśmy, aby nasz periodyk stał się miejscem prezentacji najnowszych osiągnięć badawczych, ale i wymiany myśli czy polemiki pomiędzy autorami.
  Czasopismo "Res Gestae" utworzono w 2015 i stanowi kontynuację periodyków "Prace historyczne" (1962-1999) oraz "Studia historica" (2000-2013) wydawanych przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego (dawniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna/Akademia Pedagogiczna).
  Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum, Central and East European Online Library, Index Copernicus International oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
  Od początku 2023 roku czasopismo Res Gestae indeksowane jest w bazie ERIH PLUS, europejskim indeksie bibliograficznym z zakresu humanistyki i nauk społecznych.
  Punktacja według listy MEiN: 40 punktów.
  ISSN online: 2451-0068
  ISSN wersja papierowa: 2450-4475

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria

  „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” to rocznik naukowy wydawany przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

  ISSN: 2081-1853

  e-ISSN: 2300-5831

   

  Historia
  Tradycje pisma sięgają 1961 roku, kiedy to jako podseria „Rocznika Naukowo-Dydaktycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie” ukazał się pierwszy numer „Prac Historycznoliterackich”. Pod obecną nazwą czasopismo funkcjonuje od 2009 roku. W latach 1961–1976 Komitetem Redakcyjnym „Prac Historycznoliterackich” kierował profesor Wincenty Danek, wybitny historyk literatury i dydaktyk, wieloletni rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, kolejne tomy czasopisma redagowali znakomici badacze literatury, m.in. Jan Nowakowski, Stanisław Burkot, Jerzy Jarowiecki, Bolesław Faron, Józef Z. Białek, Halina Bursztyńska, Tadeusz Budrewicz.

   

   

  Profil
  Głównym obszarem tematycznym czasopisma są szeroko rozumiane studia nad literaturą polską, krytyką artystyczną, przekładoznawstwem i edytorstwem literatury, teatrem, czasopiśmiennictwem i kulturą literacką w kontekście historyczno- i teoretycznoliterackim, komparatystycznym, filozoficznym, kulturowym i antropologicznym.

   

  Dziedzina: nauki humanistyczne

  Dyscyplina: literaturoznawstwo (wiodąca), nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, polonistyka

  Język publikacji: język polski oraz języki kongresowe

  Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 70 punktów

  Index Copernicus Value (ICV) 2021 = 100.00; 2022 = 96,88

  Czasopismo objęte programem ministerialnym Wsparcie dla czasopism naukowych (2019-2020)

  Indeksowane w bazach: ERIH PLUS, BazHum, DOAJ, CEEOL, CEJSH - Biblioteka Nauki, GoogleScholar, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Index Copernicus, Most Wiedzy

  Dostępne w zasobach: Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej, Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Federacji Bibliotek Cyfrowych, Academica, Academia.edu

   

 • Rocznik Historii Prasy Polskiej

  Kwartalnik „Rocznik Historii Prasy Polskiej” (ISSN 1509-1074, e-ISSN 2084-8552) jest organem Komisji Prasoznawczej PAN Oddziału w Krakowie, wydawanym przez Polską Akademię Nauk i Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Periodyk jest recenzowanym czasopismem naukowym, które ukazuje się cztery razy rocznie. Na jego łamach publikowane są oryginalne wyniki badań z zakresu szeroko pojętych nauk o komunikacji społecznej i mediach. Podstawowym obszarem zainteresowań redakcji jest historia mediów (prasy, radia, telewizji i internetu) oraz tematyka kontekstów, w jakich media funkcjonowały. Nasze czasopismo jest także otwarte na badaczy mediów współczesnych. Zgodnie z polską tradycją przyjmujemy interdyscyplinarny pogląd na istotę mediów, stąd zapraszamy na nasze łamy także uczonych badających komunikowanie masowe z wielu perspektyw (m.in. kulturowej, społecznej, politycznej, prawnej, ekonomicznej, technologicznej i organizacyjnym) oraz badaczy teorii mediów.

 • AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia (ISSN 2081-1861, eISSN 2300-3057) jest recenzowanym czasopismem naukowym, które ukazuje się w cyklu rocznym. Na jego łamach publikowane są oryginalne wyniki badań z zakresu szeroko pojętych nauk o komunikacji społecznej i mediach. W kręgu zainteresowań redakcji pozostają przede wszystkim pola i problemy badawcze dawnej bibliologii i informatologii, w szczególności: zagadnienia nauki o informacji, architektura informacji (studia teoretyczne i projektowe), kultura książki, historia prasy oraz tematyka kontekstów, w jakich funkcjonuje prasa i książka (w tym życie literackie). Nasze czasopismo jest także otwarte dla medioznawców. Zgodnie z polską tradycją przyjmujemy interdyscyplinarny pogląd na istotę mediów, stąd zapraszamy na nasze łamy także uczonych badających komunikowanie masowe z wielu perspektyw (m.in. kulturowej, społecznej, politycznej, prawnej, ekonomicznej, technologicznej i organizacyjnym) oraz badaczy teorii i historii mediów.

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

  „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” to czasopismo naukowe afiliowane przy Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ukazujące się w dwóch wersjach: drukowanej oraz cyfrowej. Tytuł rocznika wyznacza płaszczyznę spotkań oraz konfrontacji różnorodnych sposobów rozumienia i badania skomplikowanej rzeczywistości edukacyjnej, związanej z językiem polskim jako szkolnym przedmiotem, a także z uczeniem i uczeniem się języka polskiego jako obcego i drugiego. „Studia ad Didacticam” to w założeniu interdyscyplinarne forum wymiany myśli, prezentacji badań oraz efektów kształcenia, otwarte również dla dydaktyków innych języków, ze szczególnym uwzględnieniem języków słowiańskich. Na nasze łamy zapraszamy nie tylko teoretyków oraz badaczy dydaktyki literatury i języka, ale także praktyków, nauczycieli i studentów. Zależy nam, aby „Studia ad Didacticam” stanowiły przestrzeń współpracy różnych środowisk edukacyjnych, sprzyjającą podnoszeniu jakości kształcenia.

  Decyzją Ministra Edukacji i Nauki w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym 17 lipca 2023 r. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” przyznano 100 punktów. 

   

  Zapraszamy do współpracy

 • ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA

  ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA

  ISSN 2083-1765

  Rocznik naukowy Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedry Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej wydawany przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (do 30 września 2023 roku - Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie).

  Głównym celem czasopisma jest upowszechnianie wyników badań obejmujących wielorakie zjawiska i problemy polszczyzny w ujęciu synchronicznym i diachronicznym oraz przyjmujących perspektywę pragmalingwistyczną, kognitywną, socjolingwistyczną, etnolingwistyczną, dialektologiczną, stylistyczną, onomastyczną, semantyczną, translatoryczną, glottodydaktyczną lub mediolingwistyczną. W zgłaszanych tekstach obligatoryjnie musi dominować perspektywa językoznawcza. Przyjmujemy opracowania, których przedmiotem opisu jest polszczyzna i/lub stanowi ona punkt wyjścia do ujęć kontrastywnych.

  Upowszechniane w czasopiśmie treści są adresowane przede wszystkim do badaczy-lingwistów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, a także do reprezentantów innych dyscyplin humanistycznych.

  Do publikacji w czasopiśmie przyjmowane są teksty napisane w języku polskim i angielskim, w uzasadnionych przypadkach także w innych językach słowiańskich i kongresowych.

  Od numeru XIX Redakcja przyjęła następujące zasady:

  - nie są przyjmowane opracowania dotyczące wyłącznie innych języków bez odniesienia do polszczyzny;

  - Autor/Autorka (samodzielnie lub we współautorstwie) może zgłosić maksymalnie jeden artykuł raz na dwa lata.

  Czasopismo w lata 2019-2020 było objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych". Aktualna punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 70.

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica

  Studia Politologica” ISSN 2081-3333 to zeszyty naukowe, w ramach których publikowane są oryginalne artykuły naukowe, recenzje, komunikaty z badań i sprawozdania, reprezentujące nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. Czasopismo wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w ramach serii Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracoviensis. Redakcja jest afiliowana przy Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 

  Pismo  jest  kontynuacją wydawanych wcześniej zeszytów Prac Ekonomiczno-Społecznych w ramach „Roczników Naukowo-Dydaktycznych WSP im. KEN”. Pod obecną nazwą wychodzi od 2002 r. Od 2011 roku wydawane są dwa zeszyty rocznie. Dotychczas wydano ich 27 (włącznie z zeszytami specjalnymi).`

  Czasopismo jest digitalizowane w ramach Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej i indeksowanym w bazach naukowych półrocznikiem. Figuruje w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych jako czasopismo punktowane, 40 pkt.

  Poszczególne zeszyty mają określoną tematykę (działy) mieszczącą się w obrębie następujących subdyscyplin: doktryny polityczne i polska myśl polityczna, samorząd terytorialny, stosunki międzynarodowe, studia obszarowe, Italian Studies, bezpieczeństwo międzynarodowe, system polityczny RP, teoria polityki, prawa człowieka i środki ich ochrony, media i komunikowanie społeczne, zarządzanie publcizne, polityki publiczne, polityki lokalne. Wydawane mogą być także specjalne zeszyty poświęcone konkretnym tematom. Zeszyty lub działy pisma mogą mieć nazwy charakteryzujące ich zawartość. 

  Proces recenzowania artykułów nadzorują redaktorzy, członkowie kolegium redakcyjnego, specjalizujący się w problematyce poruszanej w danym artykule.

  Pierwszy etap to ocena wewnętrzna i kwalifikacja do działu pisma. Na drugim artykuł recenzowany jest przez dwóch recenzentów zewnętrznych (podwójnie ślepa recenzja). W recenzji uwzględnia się oryginalność problematyki badawczej, metodologii, stawianych tez oraz  istotność treści naukowych uzupełniających literaturę przedmiotu.

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica

  Redakcja Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica zaprasza do składania artykułów do publikacji w numerze XIV poświęconych zagadnieniom przycho-społecznego funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie, analizowanego z perspektywy rozlicznych subdyscyplin psychologii. Zachęcamy do nadsyłania tekstów empirycznych i teoretycznych dotyczących nowych fenomenów psychologicznych, a także problematyki zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, metod jego ochrony oraz psychoterapii. Mile widziane będą zarówno prace oparte na metodach ilościowych, jakościowych oraz mieszanych. Na oryginalne prace w języku polskim lub angielskim oczekujemy do 30 października 2021 roku.

  Informacje

  ISSN

  ISSN 2084-5596
  e-ISSN 2450-1271

  Index Copernicus

  ICV 2020: 88.57

  ICV 2019: 81.95

  ICV 2018: 82.73

  ICV 2017: 84.68

  Bazy danych

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica są indeksowane w następujących bazach danych:

 • Studia Sociologica

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica to półrocznik socjologiczny wydawany przez Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od roku 2012 wersją referencyjną czasopisma jest postać elektroniczna, wersja papierowa ograniczona została do minimum. Czasopismo ukazuje się w cyklu półrocznym w języku polskim i angielskim. Artykuły opublikowane w czasopiśmie dostępne są nieodpłatnie w formie elektronicznej (plik pdf) na licencji otwartej (Creative Commons CC-BY-NC-ND 3.0 PL). 

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica jest kontynuacją serii wydawniczej Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Prace Geograficzne, który ukazywał się od 1955 r. Opublikowanych zostało 18 tomów Prac Geograficznych, prezentujących dorobek naukowy pracowników Instytutu Geografii.
  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica są czasopismem naukowym, w którym zamieszczane są najnowsze wyniki badań geograficznych z różnych ośrodków. Problematyka czasopisma dotyczy zagadnień związanych z badaniem zróżnicowania przestrzeni geograficznej pod względem kulturowym i społeczno-gospodarczym. Podejmowane są również prace z zakresu rozwoju myśli geograficznej i dydaktyki geografii. Zapraszamy do składania artykułów do druku.

   

  ISSN (wersji papierowej): 2084-5456

  ISSN (on-line): 2449-9056